Przeliczanie kwot w walutach obcych po kursie EBC – VAT

W ustawie z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce znowelizowany został art. 31a, na podstawie którego oblicza się podstawę opodatkowania w przypadku określenia należności w walucie obcej. Obecnie dokonuje się tego na podstawie kursu NBP…

1. Przeliczanie kwot w walutach obcych po kursie EBC

Kategorie: VAT.