Przekazanie 1 % podatku dochodowego za 2013 r. – PIT

W związku z końcem roku, podatnicy muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe. Tym samym w zeznaniu składanym za 2013 r. podatnik ma prawo przekazać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nie jest to obowiązek podatnika, a jedynie fakultatywna możliwość, która zależy od jego woli i chęci. Przez przekazanie 1 % podatku podatnik nie zyskuje nic, ale również nic nie traci. Jednakże działanie podatnika może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków. W związku z tym podatnik zyskuje bardziej w sferze moralnej a nie prawnej.
Prawo, do przekazania 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Przepisy określają także, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w terminie do dnia 30 września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz organizacji pożytku publicznego, zawierający: nazwę i numer wpisu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wysokość środków otrzymanych przez tę organizację, pochodzących z 1% podatku za rok poprzedzający. Zgodnie z art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego wybranej przez podatnika z wykazu, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku.

Kategorie: PIT.