Przedawnienie roszczeń cywilnych stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem – KC

Jeżeli dochodzone roszczenie zostało stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się ono z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Powyższe wynika z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego. Co istotne w przypadku roszczeń obejmujących świadczenia okresowe – roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulegają przedawnienie trzyletniemu. Ponadto reguła ta nie dotyczy tylko i wyłącznie prawomocnych orzeczeń sądu ale także orzeczenie innych organów powołanych do rozpoznawania spraw danego rodzaju a także orzeczeń sądu polubownego, roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem, sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i następnie zatwierdzona przez sąd. Co istotne bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym pod warunkiem, że czynność ta została przedsięwzięta w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.