Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość straty – OP

W myśl art. 24 Ordynacji podatkowej organ podatkowy, w drodze decyzji, określa wysokość straty poniesionej przez podatnika, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ ten stwierdzi, że podatnik nie złożył deklaracji, nie wykazał w deklaracji straty lub wysokość poniesionej straty różni się od wysokości wykazanej w deklaracji, a poniesienie straty zgodnie z przepisami prawa podatkowego uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych. W jakim terminie przedawnia się prawo organu podatkowego od wydania decyzji określającej wysokość straty?

Prawo do wydanie tego rodzaju decyzji nie ulega przedawnieniu zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, który to wyznacza 5 letni okres przedawnienia zobowiązań podatkowych liczony od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin „zobowiązanie podatkowe” nie może być odnoszony do straty podatkowej. Jak wynika z wyroku NSA z dnia 3 września 2013 r. (II FSK 2208/12) strata jest określonym stanem faktycznym  stanowiącym element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia podatkowego, a nie prawnie określoną powinność zapłaty. Prawo do wydanie decyzji określającej wysokość straty jest ograniczone w czasie. Zdaniem Sądu „Ograniczenie to wynika jednak wyłącznie z funkcji, jaką dla ustalenia prawnopodatkowego stanu faktycznego odgrywa wysokość straty poniesionej przez podatnika w latach poprzednich”. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Jeżeli zatem odliczenie straty od dochodu możliwe jest w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych to organy podatkowe mogą określić wysokość straty w takim terminie, w jakim są uprawnione do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym.

Decyzja określająca wysokość straty może zostać wydana tak długo, jak długo możliwa jest weryfikacja deklaracji za rok podatkowy, w którym strata ta została odliczona. W takim przypadku termin do wydania decyzji określającej stratę rozpocznie swój bieg od początku terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego wysokość została określona przy uwzględnieniu odliczonej straty podatkowej. Jednak jeżeli  podatnik nie odliczył straty w terminach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do wydania decyzji określającej wysokość straty podatkowej nie będzie czasowo ograniczone, ponieważ nieodliczona strata nie miała w takim przypadku wpływu na jakiekolwiek mogące podlegać przedawnieniu zobowiązanie podatkowe.