Prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej a podatek liniowy – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 3 września 2013 r. (IPTPB1/415-417/13-2/MD) potwierdził stanowisko podatnika dotyczące opodatkowania dochodów, uzyskanych z tytułu świadczenia usług w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, w tym świadczonych na rzecz osoby prawnej, podatkiem liniowym w wysokości 19%.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c, tj. podatkiem liniowym w wysokości 19%.

Organ potwierdził zdanie podatnika, uzasadniając swoje stanowisko tym, że dochody osiągnięte przez podatników w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej – są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W związku z tym, że w tej sprawie usługi na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczone były w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, stwierdzić należy, iż podatnik może uzyskiwane z tej działalności dochody opodatkować tzw. podatkiem liniowym, pod tym jednakże warunkiem, iż w 2012 r. lub 2013 r. nie był zatrudniony w tym podmiocie (Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) na podstawie umowy o pracę (lub będąc zatrudnionym nie uzyskał przychodów ze świadczenia usług w warunkach, o których mowa w cyt. powyżej art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Kategorie: PIT.