Program komputerowy a rozliczenie kosztów autorskich

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 18 kwietnia 2013 r., nr ITPB2/415-61/14/IB rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Spółka zatrudnia pracowników, którzy w ramach umowy o pracę tworzą i dokumentują programy komputerowe (kody źródłowe) oraz wypłaca im wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy programistów.

Organ podatkowy wskazał, że 50% -towe koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem normy prawnej zawartej w art. 22 ust. 9a ww. ustawy, mogą być zastosowane do wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłacanych jednakże wyłącznie tytułem przeniesienia praw autorskich. Organ podkreślił również, że do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego czy przerw na posiłek – nie mają zastosowania ww. podwyższone 50%-towe koszty uzyskania przychodów, lecz zryczałtowane koszty określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to bowiem zdaniem organu wynagrodzenie ze stosunku pracy niezależne od wykonywania czynności o charakterze twórczym, a tym samym nie pozostające w uchwytnym związku przyczynowo-skutkowym z działaniami twórczymi kreującymi utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Reasumując nie ma przeszkód, aby ustalanie w danym miesiącu liczby godzin pracy danego pracownika przy wykonywaniu czynności i prac o charakterze twórczym było dokonywane na podstawie ewidencji czasu pracy, jeżeli jej prowadzenie umożliwi Spółce w dalszej kolejności właściwe wyodrębnienie i udokumentowanie przychodów, do których mogą mieć zastosowanie 50%-towe koszty uzyskania przychodów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.