Prezydent podpisał ustawę o standaryzacji pism w procedurach administracyjnych

W dniu 12 czerwca 2014 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Ustawa wprowadza zmiany w 21 ustawach i określa podmioty odpowiedzialne za przygotowanie wzorów pism do procedur określonych w przepisach ustaw.

Celem ustawy jest uproszczenie otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Regulacja nałoży na właściwe organy obowiązek określenia wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Mając na względzie potrzebę elektronizacji procedur administracyjnych ustawa wprowadza w ustawach szczegółowych przepisy nakładające na właściwe organy obowiązek udostępnienia wnioskodawcy wzoru pisma w formie dokumentu elektronicznego.

Standaryzacja wzorów pism w procedurach administracyjnych umożliwi przeprowadzenie procesu elektronizacji tych procedur. Wprowadzone zostaną jednolite w skali kraju wzory pism wykorzystywane w procedurach administracyjnych, w szczególności wzory wniosków o wydanie zezwolenia, o wpis do rejestru, o zmianę danych w zezwoleniu lub w rejestrze, o wydanie licencji czy zgłoszenia danej działalności właściwemu organowi.

Zainteresowany podmiot będzie mógł skorzystać z formularza elektronicznego, który pozwoli na sporządzenie wniosku zgodnego ze wzorem zamieszczonym w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. We wzorze wniosku określone zostaną wszystkie wymogi, które podmiot musi spełnić oraz wymagane załączniki. Nie będzie zatem zmuszony do wyszukiwania wymagań określonych w przepisach prawa. Wszystkie dane konieczne do przekazania, poświadczające spełnianie warunków określonych w przepisach prawa, zostaną precyzyjnie i w sposób przejrzysty wskazane w odpowiednim wzorze. Jednocześnie należy pamiętać, że złożenie ustandaryzowanych pism będzie możliwe zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej, w zależności od wyboru wnioskodawcy, nie będzie jednak w zmienianych niniejszą regulacją ustawach wyłącznego wymogu prowadzenia postępowania na piśmie, przeciwnie będzie to tylko alternatywa do postępowania elektronicznego.

Po wejściu w życie zmian przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek w formie elektronicznej lub papierowej. Wzory wniosków w postaci elektronicznej będą zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP. Wzory wniosków będą dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: www.prezydent.pl