Premia w zamian za przyjęcie bezrobotnego na staż

Od dnia 1 czerwca wysokość premii jaką otrzyma pracodawca za przyjęcie na sześciomiesięczny staż bezrobotnego wynosi 1513,00 zł
Bezrobotny zaś otrzyma ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu łącznie w wysokości 605,40 zł.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które miała miejsce w dniu 27 maja 2014 r. na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię – wysokość tej premii od 1 czerwca 2014 wynosi 1513,50 zł (do 31 maja 1500 zł).

W ramach bonu stażowego starosta finansuje koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.

Maksymalna kwota ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu od 1 czerwca 2014 r. wynosi 605,40 zł, a maksymalna kwota miesięcznej transzy – 100,90 zł (do końca maja odpowiednio 600 zł i 100 zł).

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji – obowiązującą od dnia 1 czerwca 2014 wysokość premii i ryczałtu ogłosił Minister Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com