Premia od banku dla klienta – jaki podatek?

Nagrody zzwiązane e wszelkimi promocjami organizowanymi przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub instytucje finansowe, a przekraczające kwotę 760 zł opodatkowane są 19 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Tak wskazał WSA w Gdańsku w wyroku z 12 stycznia 2016 r. (I SA/Gd 1514/15).

Sprawa dotyczyła skutków podatkowych przyznawania przez bank nagród i premii swoim klientom w ramach akcji promocyjnych. Bank w ramach programów typu moneyback zwraca swoim klientom – posiadaczom kart debetowych lub kredytowych – część wartości wydatków, które klienci ponieśli przy zakupach dokonywanych kartą. Bank przekazuje swoim klientom także bony towarowe. Zdaniem banku, nagrody związane ze sprzedażą premiową usług mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile spełnione są warunki określone w tym przepisie, tj. wartość nagrody nie przekracza 760 zł, zaś w przypadku niespełnienia powyższych warunków (jeżeli wartość nagrody przekroczy 760 zł), podlegają opodatkowaniu według stawki 10 proc.

Według banku, sprzedaż premiowa może dotyczyć sprzedaży zarówno towarów, jak i usług. W ocenie banku nagrody wydawane klientom w związku z akcjami promocyjnymi wskazanymi we wniosku, gdyby stanowiły przychód, byłyby nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową. Zdaniem banku, dla opodatkowania nagród związanych ze sprzedażą premiową bez znaczenia powinien pozostawać status podmiotu wypłacającego dane świadczenie.
Fiskus się nie zgodził na 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Uznał, że owszem w sytuacji, gdy jednorazowa wartość nagrody ze strony banku na rzecz klienta nie przekracza/nie będzie przekraczała kwoty 760 zł i nie jest/nie będzie przekazywana klientowi w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast od wartości nagród, do których nie ma/nie będzie miało zastosowania omawiane zwolnienie przedmiotowe, w przypadku banku występuje obowiązek pobierania i odprowadzania – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – 19 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego oraz obowiązek przesłania do urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT-8AR. Przepis ten reguluje opodatkowanie świadczeń otrzymywanych w związku z promocjami oferowanymi m.in. przez banki, niezależnie od tego czy ww. świadczenia stanowią np. nagrody związane ze sprzedażą premiową usług.

Spór rozstrzygnął WSA w Gdańsku. Zdaniem sądu rację ma fiskus. Z punktu widzenia opodatkowania świadczeń wypłacanych przez banki w ramach prowadzonych akcji promocyjnych, mając na uwadze różnice w brzmieniu przepisów art. 30 ust. 1 pkt 4b i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istotną rolę odgrywa bowiem nie tylko wskazywane w tych uregulowaniach źródło przychodu, ale także oznaczenie w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podmiotów, od których świadczenie pochodzi. W przepisie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przeciwieństwie do regulacji zawartej w pkt 2 tej normy, wyodrębniono bowiem jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym te świadczenia, które uzyskiwane są od konkretnego podmiotu. Z punktu widzenia tej regulacji istotne znaczenie ma zatem także to, jaki podmiot wypłaca świadczenie uznane za przychód podlegający opodatkowaniu.

Zdaniem sądu, wolą ustawodawcy jest, by nagrody związane ze wszelkimi promocjami organizowanymi przez: banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub instytucje finansowe, a przekraczające kwotę 760 zł opodatkowane były 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zaś wypłacane/wydawane przez inne podmioty m.in. związane ze sprzedażą premiową – przekraczające kwotę 760 zł – opodatkowane były 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com