Prawo do pomocy społecznej a odliczenie od uzyskiwanego dochodu kwoty zadłużenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Ol 769/15, uznał że przy ustalaniu prawa do pomocy społecznej nie można odliczać od uzyskiwanego dochodu kwoty zadłużenia wnioskodawcy.

Mężczyzna zwrócił się do miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) o przyznanie mu pomocy w postaci przydziału 2 ton węgla i 10 m3 drewna opałowego na nadchodzący sezon grzewczy. Dyrektor MOPS odmówił udzielenia wsparcia.

W ocenie organu mężczyzna nie kwalifikuje się do objęcia pomocą na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdyż dochód własny przekracza powyższe kryterium dochodowe. Natomiast osobom i rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej może być przyznany specjalny zasiłek celowy na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Podano, że z posiadanego dochodu mężczyzna nie uiszcza opłat związanych z utrzymaniem mieszkania. W związku z tym w ocenie organu uzyskiwana kwota renty wystarcza na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Podano, że w sytuacji strony nie występuje nadzwyczajna potrzeba bytowa, ani też żadne szczególne okoliczności, uzasadniające udzielenie specjalnego zasiłku celowego.
Po przeanalizowaniu sytuacji wnioskodawcy stwierdził bowiem, iż nie spełnia on kryterium dochodowego. Mężczyzna  uznał stanowisko miejskiego ośrodka pomocy społecznej za nieprawidłowe i od przedmiotowej decyzji odwołał się.

W ocenie odwołującego, przysługuje mu  pomoc ze względu na spłatę zadłużenia z poprzedniego sezonu, przez co jego dochód jest niższy niż minimum socjalne.
WSA uznał, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd stwierdził ,że odwołujący nie spełnia kryterium dochodowego. Jego dochód wynosi bowiem 623,59 zł, a kryterium dochodowe określone dla osoby samotnie gospodarującej stanowi kwotę 542 zł.

W ocenie sądu kwota zadłużenia wnioskodawcy nie może być odliczona od uzyskiwanego dochodu, gdyż przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jednoznacznie określają zarówno sposób ustalania dochodu osoby ubiegającej się o pomoc, jak i wydatki, które mogą być odliczone od tego dochodu. Natomiast w kategorii tych wydatków nie mieści się spłata zadłużenia, nawet jeśli jest to „zadłużenie z poprzedniego sezonu”, czy też powstało w wyniku konieczności zaspokojenia potrzeb bytowych z innych źródeł niż pomoc społeczna.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.