Prawa autorskie do wycen nieruchomości (operatów szacunkowych) i analiz jako wartości niematerialne i prawne – VAT

Spółka nabywa operaty szacunkowe przed sprzedażą składników majątku. W treści otrzymywanych faktur prezentowane są odrębne pozycje dotyczące sporządzenia dokumentu oraz przekazania autorskich praw majątkowych do tego dokumentu.

Zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części tych kwot, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Operaty szacunkowe są sporządzane w określonym konkretnie celu. Może to być np. wycena nieruchomości dokonana w celu jej sprzedaży lub wycena udziałów (akcji) w celu ich zbycia lub podjęcia decyzji o nabyciu pakietu papierów wartościowych. Zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem praw autorskich do danego opracowania powinno być analizowane w związku z celem, w jakim to opracowanie zostało sporządzone.
Jeżeli np. prawa autorskie dotyczą wyceny nieruchomości przed jej sprzedażą, to należy zweryfikować, czy czynność ta będzie podlegała zwolnieniu, czy też będzie opodatkowana. Jeżeli opracowanie ma służyć decyzji o np. zbyciu lub nabyciu pakietu akcji lub udziałów, należy wskazać, że są to prawa związane z czynnościami zwolnionymi od opodatkowania (zbycie udziałów i akcji jest zwolnione od opodatkowania).

Kategorie: VAT.