Pozapłacowe świadczenia z zakresu sportu i rekreacji w podstawie wymiaru składek

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt  9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające ze zbiorowych układów pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Aby zastosować dane wyłączenie, dana korzyść musi stanowić przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz dodatkowo prawo do jej uzyskania musi wynikać ze wskazanych regulacji przewidujących partycypację pracownika w poniesieniu kosztów nabycia tych świadczeń. Uzyskanie przez pracownika prawa do tych świadczeń po niższych cenach umożliwi wyłączenie wartości tych korzyści z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe i wypadkowe. Ponadto stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. W konsekwencji wartość  pozapłacowego świadczenia z zakresu sportu i rekreacji nie będzie również stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com