Powstanie ubytku w trakcie przemieszczania wyrobów energetycznych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 418/13 stwierdził, że nie można przyjmować, że powstanie ubytku w trakcie przemieszczania wyrobów energetycznych jest równoznaczne z ich użyciem niezgodnie z przeznaczeniem.

Podatnik prowadzący składy podatkowe wskazał, że w trakcie przemieszczania paliw silnikowych oraz olejów opałowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie mogą powstać straty, które są stwierdzane przy ich odbiorze i wykazywane na dokumencie dostawy.

Podatnik zadał organowi podatkowemu następujące pytanie: czy potwierdzenie przez odbiorcę na dokumencie dostawy, odbioru mniejszej ilości odebranych wyrobów akcyzowych w stosunku do wysłanych przez podatnika wyrobów rodzi po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od stwierdzonego niedoboru?

W ocenie podatnika, takie niedobory wyrobów energetycznych, zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, powstałe przy ich przemieszczaniu, nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Zdaniem organu podatkowego do dnia 1 września 2010 r. (a wniosek podatnika był z marca 2010 r.), przemieszczane wyroby energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które uległy stracie, lecz nie były ujęte w definicji ubytków wyrobów akcyzowych podlegały opodatkowaniu akcyzą.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA.
Sąd przyznał, że dopiero od 1 września 2010 r. pojęciem ubytków wyrobów akcyzowych objęto także wyroby energetyczne przemieszczane zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Zdaniem sądu nie oznacza to jednak, że rzeczone ubytki należało objąć opodatkowaniem. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym stanowi bowiem, że przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy. Pojęcie „użycie” oznacza „(za)stosowanie czegoś”, czyli wskazuje na aktywne działanie podmiotu ukierunkowane w danym przypadku na wyrób akcyzowy.

W związku z powyższym należało uznać, żę nie ma podstaw, aby pojęcie „użycia” w ujęciu przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy. utożsamiać z pojęciem „straty” (ubytku) wyrobu akcyzowego, czyli sytuacją zmniejszenia się ilości takiego wyrobu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com