Powierzchnia gruntu a podatek od nieruchomości – PN

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich powierzchnia. Przy ustalaniu powierzchni gruntów na potrzeby podatku od nieruchomości brane są pod uwagę dane wynikające z ewidencji gruntów prowadzonej dla konkretnej miejscowości…

32. Powierzchnia gruntu a podatek od nieruchomości