Powiększenie rodziny nie warunkuje skorzystania ze zwolnienia z podatku od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 5 marca 2014 r. (nr IPTPB2/436-143/13-4/KR), uznał, że aby nie zapłacić podatku od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, nie wystarczającym jest chęć powiększenia rodziny.

W niniejszej interpretacji podatniczka wystąpiła z zapytaniem, czy będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku i darowizn w sytuacji sprzedaży odziedziczonego mieszkania. Interpretacja dotyczyła zwolnienia na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości nieruchomości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m.kw. jej powierzchni użytkowej. W praktyce oznacza to, że gdy powierzchnia domu lub mieszkania nie są większe niż ten limit, podatku w ogóle się nie płaci. Z tego rodzaju zwolnienia mają prawo skorzystać m.in. nabywcy z II grupy podatkowej którzy otrzymali nieruchomość w drodze dziedziczenia, zapisu (zwykłego, dalszego, windykacyjnego) lub polecenia testamentowego. Nie jest to jedyny warunek, który należy spełnić. Dodatkowo nie można dysponować innym mieszkaniem lub domem, a w odziedziczonej nieruchomości trzeba mieszkać przez co najmniej pięć lat. Sprzedaż przed tym terminem skutkuje zasadniczo utratą zwolnienia, chyba że wynika z „konieczności zmiany warunków lub miejsca zamieszkania”, a pieniądze ze sprzedaży zostaną w całości przeznaczone na nabycie lub budowę innej nieruchomości w okresie dwóch lat od zbycia.

Wątpliwości w zaistniałej sytuacji powstają w związku z tym, że przepisy nie precyzują pojęcia „konieczności zmiany warunków lub miejsca zamieszkania”. Jak wskazał organ podatkowy należy uznać, że pojęcie to oznacza nagłą, nieoczekiwaną sytuację życiową, która wpływa. Za przesłankę uzasadniającą zbycie budynku mieszkalnego w świetle omawianej ustawy uznać należy więc trudne warunki materialne podatnika w sytuacji, gdy przeznaczy on środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży budynku na zakup lokalu, w którym zobowiązany będzie do ponoszenia mniejszych opłat, a w wyniku czego nastąpi poprawa położenia materialnego podatnika. Okolicznością uzasadniającą konieczność zmiany warunków mieszkaniowych może być również stan zdrowia, jeśli w sposób oczywisty utrudnia lub uniemożliwia realizację potrzeb mieszkaniowych w budynku nabytym w drodze darowizny lub spadku, trudna sytuacja życiowa, zmiana sytuacji rodzinnej, zmiana miejsca pracy.

W przedstawionej sprawie, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej podatniczka zamierza sprzedać mieszkanie, by zrealizować swoje plany życiowe, a nie dlatego, że znalazła się w takiej konieczności. Dlatego nie przysługuje jej zwolnienie z podatku.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com