Potwierdzenie zidentyfikowania stałych kontrahentów podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych – VAT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Powyższy przepis stosuje się m.in. pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Informację, czy dany nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju  podatnik może otrzymać w trybie art. 97 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. na wniosek złożony do biura wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnika urzędu skarbowego. Powstaje jednakże problem, czy obowiązek weryfikowania, o którym mowa powyżej, tyczy się każdej transakcji z danym podmiotem. Jak uznał NSA w wyroku z dnia 23 listopada 2012 r. (sygn. I FSK 2178/11) nie można wymagać od podatnika aby do zweryfikowania każdej transakcji wykorzystywał uprawnienie wynikające z art. 97 ust. 17-19 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. zwracał się do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w sytuacji, w której dostawa wewnątrzwspólnotowa nie jest pierwszą transakcją z określonym kontrahentem, lecz kolejną z wielu, zawartą w ramach trwającej od dłuższego czasu współpracy, a kontrahent został wcześniej zweryfikowany w tym trybie.  Zdaniem Sądu w takiej sytuacji pomocniczo posłużyć może strona internetowa KE.

Kategorie: VAT.