Potwierdzenie odbioru faktury korygującej – VAT

Wyrokiem z dnia  6 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Po 881/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, iż w kontekście zasady proporcjonalności i neutralności podatku od towarów i usług należy uznać, że dla realizacji obowiązków określonych w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy odbiorcą towarów i usług oraz adresatem czynności dostarczenia faktury korygującej jest podmiot, który nie jest podatnikiem VAT – ustawodawca polski nie zawarł w przepisach podatkowych środków prawnych, które pozwalałyby wystawcy faktury korygującej wyegzekwować uzyskanie potwierdzenia odbioru takiej faktury.

Kategorie: VAT.