Potrącenie kaucji gwarancyjnej a obowiązek korekty podatku naliczonego – VAT

Podatnik wykonujący na zlecenie prace budowlane, wykonuje je w oparciu o usługi świadczone przez podwykonawców. Podatnik zabezpiecza swoje roszczenia wobec podwykonawców usług kaucją gwarancyjną. Zgodnie z postanowieniami zawieranych umów na wykonywane roboty budowlane, „zapłata” przez podwykonawcę należnej za dane zlecenie kaucji gwarancyjnej polega na zatrzymaniu przez podatnika części wynagrodzenia brutto należnego dla podwykonawców ( 5% należności), które to kwoty są w posiadaniu podatnika przez okres udzielonej gwarancji i ma on prawo przeznaczenia zatrzymanej kaucji na poczet kosztów związanych z usunięciem nienależytego wykonania usługi budowlanej przez podwykonawcę. Czy w przypadku zatrzymania na poczet tzw. kaucji gwarancyjnej części należności udokumentowanej fakturą, za wykonane przez podwykonawców usługi budowlane i w przypadku odliczenia od podatku należnego w całości podatku naliczonego wyszczególnionego w fakturze dokumentującej nabycie usług budowlanych, podatnik będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego w miesiącu rozliczeniowym w którym upłynie 150 dni od terminu zapłaty płatności należności, który został określony umową lub na fakturze dokumentującej nabycie usługi budowlanej?

Zgodnie z art. 89a ust. 1 i 1a ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. W rozpatrywanym przypadku zapłata przez podwykonawcę należnej za dane zlecenie kaucji gwarancyjnej, polega na zatrzymaniu przez podatnika części wynagrodzenia brutto należnego dla podwykonawcy. Kwoty wierzytelności, która została potrącona nie można uznać za kwotę nieuregulowaną, w związku z czym do tej części zatrzymanego wynagrodzenia nie znajdują zastosowania regulacje zawarte w art. 89a i art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik nie ma zatem prawa do korekty podatku należnego, ani odpowiednio obowiązku korekty podatku naliczonego w przewidzianych w tych przepisach terminach. Powyższy pogląd został potwierdzony w wyroku WSA w Białymstoku z dnia 20 listopada 2013 r.

źródło

Kategorie: VAT.