Potrącenie a obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – CIT

Zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Czy w sytuacji, w której adresat faktury potrąci kwotę z niej wynikająca z wierzytelnością przysługującą mu od wystawcy faktury, powstanie obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tej faktury?

Pojęcie uregulowania, zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostało zdefiniowane w ustawie. Pojęcie to jest pojęciem szerokim i należy je rozumieć jako wszelkiego rodzaju rozliczenia. Potrącenie stanowi formę wzajemnej zapłaty za istniejące pomiędzy stronami zobowiązania i należy je traktować na równi z zapłatą. Powyższy pogląd jest zgody ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 5 lipca 2013 r. (IPTPB3/423-109/13-5/MF). W rozstrzygnięciu tym organ wskazał, że „termin „uregulowanie”, którym posługuje się ustawodawca w powołanych powyżej przepisach jest pojęciem szerokim, obejmującym wszelkie typy rozliczeń, takich jak: gotówka, czek gotówkowy, dowód wpłaty na rachunek bankowy, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czek rozrachunkowy, akredytywa, weksel własny, weksel trasowany, okresowe rozliczenia saldami, rozliczenia planowe, karta płatnicza, potrącenie (kompensata). Przez termin „uregulowanie”, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach należy więc rozumieć każdą dopuszczalną prawnie formę efektywnego spełnienia świadczenia skutkującym wygaśnięciem zobowiązania”. A zatem potrącenie kwoty wynikającej z faktury nie prowadzi do obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów.

Kategorie: CIT.