Poręczenie kredytu – możliwość określenia przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia – CIT

Pomimo, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia nieodpłatnego świadczenia to zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pojęcie to ma szerszy zakres niż wprawie cywilnym i obejmuje nie tylko świadczenie w znaczeniu cywilistycznym, ale w jego zakres wchodzą także wszystkie…

17. Poręczenie kredytu – możliwość określenia przychodu z tytułu

Kategorie: CIT.