Pojazd będący przedmiotem działalności gospodarczej a prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu faktur dokumentujących raty leasingowe – VAT

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług czynny, w ramach działalności świadczy usługi wynajmu samochodów osobowych. Przedsiębiorca zawarł z leasingodawcą umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Faktury za opłatę wstępną oraz raty leasingowe są wystawiane na przedsiębiorcę. Następnie przedsiębiorca wynajął ten samochód osobowy na rzecz innego podmiotu (najem powyżej 6 miesięcy). Wynajem samochodu jest dla  przedsiębiorcy czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.Czy od opłaty wstępnej i rat leasingowych przysługuje przedsiębiorcy prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach wystawionych przez leasingodawcę przez cały okres trwania umowy leasingowej?

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, za zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. art. 86a ust. 1 w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczające 3,5 tony – kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł. Jednakże powyższy przepis nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnych charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika. Dlatego też, w stanie prawnym obowiązującym w obecnie, tzn. od dnia 1 stycznia 2014 r., w przypadku opisanym we wstępnie artykułu, przedsiębiorcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach leasingowych.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., z godnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652, z późn. zm.) w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2. Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7 tej ustawy przepis ust. 1 nie dotyczył przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: a)  odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub b)  oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) były przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. A zatem również w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. przedsiębiorcy przysługiwało prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego, jednak przy założeniu, że pojazd (samochód) był wykorzystywany przez przedsiębiorcę na cele działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
Powyżej zaprezentowany pogląd jest zgodny z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2013 r. (IPTPP4/443-330/13-4/MK.

Kategorie: VAT.