Podstawa kosztowa w usługach o niskiej wartości dodanej – CIT

Zgodnie z Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r. i związanych z nimi propozycji: 1. Wytycznych w sprawie usług o niskiej wartości dodanej świadczonych wewnątrz grup, ponieważ usługi o niskiej wartości dodanej generują jedynie niewielką marżę, stworzenie stosownej podstawy kosztowej jest w tym przypadku ważniejsze. Po określeniu podstawy kosztowej konkretnej usługi należy rozważyć czy i jaką marżą należy obciążyć te koszty. W wytycznych OECD stwierdza się, że nie zawsze trzeba stosować marżę (OECD 7.33 i 7.36). W istocie wytyczne sugerują, że nawet jeśli zasadniczo należałoby zastosować marżę, to w wyniku analizy kosztów i korzyści administracja podatkowa nie wykracza poza podział kosztów (OECD 7.37). W przypadkach, w których należy zastosować marżę, będzie ona zwykle niewysoka i, jak pokazuje doświadczenie, zwykle uzgadniane marże mieszczą się w przedziale od 3 do 10 %, a najczęściej oscylują w granicach 5 %. Jednak takie stwierdzenie zależy od faktów i okoliczności, które mogą stanowić uzasadnienie dla innej marży.

Kategorie: CIT.