Podleganie ubezpieczeniom społecznym syna przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze RP są pracownikami lub osobami współpracującymi z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 8 ust.2 tej ustawy, jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. W myśl ust. 11 tego artykułu za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące. Umowa zlecenia jest umową regulowaną przepisami Kodeksu cywilnego, odmienną w charakterystyce prawnej od umowy o pracę. Osoba zamierza zatrudnić syna na podstawie umowy zlecenia, zatem taka osoba dla celów ubezpieczeń społecznych nie będzie traktowana jako osoba współpracująca. Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, nawet jeżeli spełnia kryteria określone dla osób współpracujących (tj. przykładowo prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego), podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca, ponieważ w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych brak jest przepisu analogicznego do zawartej w art. 8 ust. 2 regulacji dotyczącej pracowników, a wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi odrębny od współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej tytuł do ubezpieczeń społecznych. Zatem osoba ta w związku z zatrudnieniem syna na podstawie umowy zlecenia będzie obowiązana do opłacania za niego składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach dotyczących zleceniobiorców a nie osób współpracujących z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.