Podatnik nie ma obowiązku dołączenia do składanej korekty informacji podsumowującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty – VAT

Zgodnie z art. 100 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje – tzw. informacje podsumowujące. Obejmują one swym zakresem dokonane przez podatników wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, dostawy towarów realizowane w ramach tzw. transakcji trójstronnych oraz eksport usług. Jak stanowi art. 101 tej ustawy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonych informacjach podsumowujących podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę błędnej informacji podsumowującej. Wzór korekty informacji podsumowującej został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Wzór ten nie zawiera pozycji, w której należałoby uzasadnić dokonanie korekty. Również przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują takiego obowiązku. W związku z powyższym prawidłowy jest wniosek, że podatnik nie ma obowiązku dołączenia do składanej korekty informacji podsumowującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Tożsamy pogląd został wyrażony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 marca 2012 r. (IPTPP2/443-775/11-4/KW), w której stwierdzono, że „(…) przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, regulujące kwestię korygowania deklaracji, stanowią normy lex generali. Oznacza to, że jeżeli w przepisach prawa podatkowego przewidziane zostały inne, bardziej szczegółowe przepisy regulujące ww. kwestię (lex specialis), to tym samym mają one pierwszeństwo przed normami bardziej ogólnymi (…) reguły dokonania korekty informacji podsumowującej wskazane zostały wprost w ustawie o podatku od towarów i usług. (…) Korektę informacji podsumowującej dokonuje się na specjalnie do tego przygotowanym formularzu VAT-UEK. Jakkolwiek ustawa o podatku od towarów i usług reguluje kwestię sporządzania korekty informacji podsumowującej, to nie przewiduje składania do korygowanej informacji podsumowującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do dołączania do korekty informacji podsumowującej pisemnych wyjaśnień przyczyn jej złożenia. (…)”..

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.