Podatnik może zastosować 50 % koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu zawartych umów o dzieło

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2014 r. w interpretacji indywidualnej nr ILPB1/415-1337/13-4/AP , uznał że podatnik może zastosować 50 %  koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu zawartych umów o dzieło, na podstawie których przenosi prawa autorskie do operatów szacunkowych, jak również opinii o wartości nieruchomości.

Podatnik prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą w zakresie szacowania wartości nieruchomości i związanych z tym uproszczonych inwentaryzacji obiektów budowlanych w przedmiotowej sprawie zwrócił się do organu podatkowego. Podatnik w ramach działalności wykonuje operaty szacunkowe, jak również opinie o wartości nieruchomości i związane z tym uproszczone inwentaryzacje obiektów budowlanych. Przy zawieraniu umowy na wycenę, będą zawierane ze zleceniodawcą umowy o dzieło.

W ocenie  podatnika opracowanie opinii (operatów) ma charakter działalności twórczej. Ich własność wnioskodawca przenosi na zleceniodawcę. Zdanie podatnika te opracowania są wynalazkami. Dlatego przy określaniu poziomu należnego podatku dochodowego koszty uzyskania przychodów powinny wynosić 50 %  stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy zgodził się z podatnikiem co do skutku, ale nie co do argumentacji. Organ podatkowy tak jak podatnik uznał, że przychody uzyskiwane z tytułu zawartych umów o dzieło osiągnięte są z tytułu rozporządzania przez twórcę prawami autorskimi (przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu) i należy zaliczyć je do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy. Oznacza to, że możliwe jest zastosowanie zryczałtowanych 50 % kosztów uzyskania przychodu.

Organ podatkowy zaznaczył, że zastosowanie 50 %  kosztów uzyskania przychodów nastąpi z innych przyczyn niż wskazane przez podatnika. W sytuacji opisanej we wniosku mamy bowiem do czynienia z utworami, a nie wynalazkami.

Kategorie: PIT.