Podatkowe skutki podziału spółki akcyjnej przez wydzielenie sp. z o.o. – CIT

Sąd zarejestrował podział spółki akcyjnej, w wyniku czego podatnik przestał być jej akcjonariuszem. Podział został przeprowadzony przez wydzielenie i przeniesienie całości majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Podatnik ten stał się udziałowcem spółki powstałej przez wydzielenie i objął jej udziały (parytet wymiany akcji na udziały wynosi 1,5).

Zgodnie  z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów  (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 12 omawianej ustawy do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych z zastrzeżeniem art. 10 ust.1 pkt 6 przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Jak wynika z powołanych przepisów, co do zasady w przypadku podziału przez wydzielenie wartość nominalna udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę nowo zawiązaną nie jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej. Niemniej jednak podział przez wydzielenie może skutkować rozpoznaniem po stronie udziałowca (akcjonariusza) otrzymującego udziały (akcje) spółki nowo zawiązanej dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli majątek pozostający w spółce dzielonej lub majątek wydzielony do spółki nowo zawiązanej nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem powstanie dochodu (przychodu) z tytułu w zyskach osób prawnych w przypadku podziału przez wydzielenie uzależnione jest m.in. od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce na skutek podziału. W przypadku podziału przez wydzielenie atrybut zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być spełniony zarówno przez część wydzielaną, jak i pozostającą w spółce w dniu wydzielenia, aby podział taki nie podlegał opodatkowaniu po stronie wspólnika spółki dzielonej.

Kategorie: CIT.