Podatek u źródła w przypadku nabycia biletów lotniczych – CIT

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „ustawą”), podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

W myśl art. 26 ust. 1 zd. 1 i 3 ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Zgodnie z art. 4a pkt 12 ustawy jw. certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

W praktyce w zakresie poboru podatku u źródła powstają problemy, jeżeli np. bilety lotnicze są kupowane przez internet. Warunkiem zrealizowania transakcji jest dokonanie całkowitej płatności za bilet. Nie ma więc fizycznej możliwości dokonania płatności z jednoczesnym obniżeniem jej o podatek u źródła. W takiej sytuacji większość podatników wybiera rozwiązanie, polegające na tzw. ubruttowieniu płatności dokonanej za bilety, a następnie od tak ustalonej podstawy pobrać zryczałtowany podatek u źródła (np. cena za międzynarodowy bilet lotniczy wynosi 1.200 zł – wartość brutto 1.333,32 zł, podatek 133 zł). Jednak taki sposób postępowania może być kwestionowany przez organy podatkowe. Np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 lutego 2012 r., sygn. ILPB4/423-438/11-5/MC, w której zaprezentowano stanowisko, że należy podatek zapłacić przyjmując faktyczną kwotę transakcji za podstawę opodatkowania – w wyżej zaprezentowanym przykładzie byłaby to kwota od kwoty 120 zł.
Reasumując, w przypadku gdy zagraniczny przewoźnik:
1) nie posiada zakładu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dokonując płatności za bilety lotnicze, podmiot, jeżeli:

  • posiada certyfikat rezydencji przewoźnika – może zastosować stawkę wynikającą z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub też nie pobrać tego podatku, jeśli tak stanowi umowa,
  • nie posiada certyfikatu rezydencji przewoźnika – ma obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego;

2) posiada zakład na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, to podmiot może nie pobierać zryczałtowanego podatku od dokonywanej płatności, ale jedynie pod warunkiem, że zagraniczny przewoźnik udokumentuje miejsce swojej siedziby certyfikatem rezydencji oraz złoży pisemne oświadczeniem, że należności te związane są z działalnością tego zakładu.

Zapłacony podatek u źródła stanowi koszt uzyskania przychodów (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2010r., sygn. IBPBI/2/423-372/10/BG).

Kategorie: CIT.