Podatek od nieruchomości od pustostanów – PN

Zakład budżetowy jest gminną jednostką organizacyjną realizującą zadania gminy związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ludności. Każda czynność cywilnoprawna dokonana przez ten podmiot jest czynnością gminy dokonaną w imieniu gminy i na jej rzecz. Nie może być ona podmiotem prawa własności, ponieważ prawo to przysługuje jednostce samorządu terytorialnego. Nie może też być posiadaczem nieruchomości, ponieważ nie włada nimi we własnym imieniu i na własny rachunek, nie może być użytkownikiem wieczystym gruntów, ponieważ uprawnienie to jest zastrzeżone wyłącznie dla osób fizycznych i  prawnych. Zakład budżetowy może być  podatnikiem podatku od nieruchomości wyłącznie w przypadku, gdy jest zarządcą takiej nieruchomości.

W związku z powyższym jest również podatnikiem od nieruchomości gminnych nieoddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom, stanowiącym tzw. pustostany, w zależności od tytułu prawnego na podstawie którego nimi administruje. Jeżeli lokale zostały oddane na mocy zarządzeni prezydenta miasta lub uchwały rady miasta, wówczas nie jest podatnikiem tego podatku. W takim przypadku nie ma w odniesieniu do tych lokali obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Jeżeli lokale te zostały oddane zakładowi w trwały zarząd, wówczas staje się on podatnikiem i obowiązany jest on do składania deklaracji z wykazanym należnym podatkiem.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.