Podatek bankowy prawdopodobnie już w lutym 2016 r.

Jak wynika z projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych nowy podatek od niektórych instytucji finansowych zacznie obowiązywać już z początkiem lutego 2016 r.

Projekt ustawy, który w tym tygodniu skierował do Sejmu klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że opodatkowane zostaną aktywa niektórych instrumentów finansowych, a projektodawcy szacują, że wpływy z nowej daniny wyniosą w przyszłym roku 6,5-7 mld zł. Projekt trafił do Sejmu 3 grudnia 2015 r.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, opodatkowaniem zostanie objęta suma wartości aktywów podatnika wynikająca z zestawienia obrotów i sald sporządzonego przez podatnika na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec każdego miesiąca zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) lub standardami stosowanymi przez podatników na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości ponad kwotę 4 000 000 000 zł.

W projekcie zaproponowano dwie stawki podatku. Stawka na poziomie 0,0325 proc. podstawy opodatkowania dotyczyć ma banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Wyższa stawka (0,05 proc.) obowiązywać będzie w odniesieniu do krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji.

Reasumując podatek od sum bilansowych instytucji finansowych jest de facto podatkiem majątkowym, stąd przerzucenie podatku na klientów nie powinno mieć miejsca. Zamiar przeniesienia podatku na klientów banków będzie ograniczony istniejącą konkurencją na rynku, aktywnymi działaniami UOKiK, oraz istniejącymi i proponowanymi w projekcie (art. 16) rozwiązaniami prawnymi.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: Sejm RP, Krzysztof Białoskórski