Poczęstunek na spotkaniach służbowych nie stanowi dla pracownika nieodpłatnego świadczenia – PIT

Spółka kapitałowa prawa handlowego podczas zorganizowanych spotkań dla swoich pracowników, podwykonawców oraz klientów serwuje różnego rodzaju produkty spożywcze, takie jak kawa, ciastka itp. Na spotkaniach tych omawiane są projekty będące podstawowym źródłem utrzymania dla tej spółki. Wydatki na artykuły spożywcze podawane podczas prowadzenia rozmów dotyczących realizacji projektów są ponoszone w celu zwiększenia efektywności wymiany informacji i usprawnienia transferu wiedzy, co ma bezpośrednie przełożenie na sprawną realizację i w konsekwencji na finalizowanie projektów. Tym samym koszty te są ponoszone w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Czy Spółka ma obowiązek doliczać do wynagrodzenia pracowników i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wydatki na artykuły spożywcze?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Do przychodów zalicza się więc zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zdefiniowano pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”.  Dla celów podatkowych pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” obejmuje nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale również wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Jeżeli idzie o produkty spożywcze spożywane przez pracowników na spotkaniach, o których mowa nie jest możliwe określenie zakresu korzyści uzyskanej przez pracownika, w związku z czym spółka nie ma obowiązku doliczania do wynagrodzenia pracowników i opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wydatków poniesionych na rzecz pracowników, dotyczących zakupu artykułów spożywczych. Zeprezentowany pogląd jest zgodny z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2013 r. (IPTPB1/415-598/13-4/KO), której stwierdzono, że „wydatki na zakup artykułów spożywczych (…)dostępnych dla pracowników podczas spotkań wewnętrznych, oraz kawy i ciastek zużywanych przez pracowników podczas spotkań, w których uczestniczą pracownicy, podwykonawcy i klienci, nie mające charakteru osobistego, nie stanowią dla pracowników nieodpłatnego świadczenia, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychód ze stosunku pracy”.

Kategorie: PIT.