Pieniądze zwracane przez spółdzielnie za remonty w mieszkaniach nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT

Minister Finansów w dniu 10 października 2013 r. wydał interpretację ogólną (DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13), w której stwierdził, że pieniądze zwracane przez spółdzielnie za remonty w mieszkaniach, nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wskazanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązkom finansowym właścicieli lokali odpowiada obowiązek spółdzielni mieszkaniowej do utrzymania w należytym stanie nieruchomości, w tym zasobów mieszkaniowych, stanowiących współwłasność spółdzielni i właścicieli lokali, zarządzanych obligatoryjnie przez spółdzielnię.

Zasadna jest zatem konkluzja, że fakt ponoszenia przez właścicieli lokali mieszkalnych opłat na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej może zobowiązywać także spółdzielnię mieszkaniową, w zakresie przewidzianym w statucie lub regulaminie tej spółdzielni, do uczestniczenia w wydatkach związanych z utrzymaniem w należytym stanie lokali stanowiących odrębną własność.

Powyższa interpretacja to dobra informacja dla podatników. Oznacza odzyskanie własnych środków dla właściciela mieszkania, uprzednio wpłaconych na fundusz remontowy. Trudno w takim przypadku doszukiwać się po stronie podatnika jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego, co uzasadniałoby opodatkowanie.

Kategorie: PIT.