Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a przychód po stronie spółki

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będący jednocześnie udziałowcem tej spółki, sprawuje w niej swoją funkcję nieodpłatnie. Czy w takiej sytuacji po stronie spółki powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń?

W omawianej sytuacji nie mamy do czynienia z nieodpłatnymi świadczeniami, ponieważ ten udziałowiec może uzyskać w przyszłości określone świadczenia ze spółki, stanowiące dla niego w rzeczywistości także ekwiwalent podejmowanych przez niego czynności zarządczych. Na przykład prawie do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, prawo do zbycia udziałów/akcji, prawo do ich umorzenia, czy uzyskania określonej kwoty z tytułu likwidacji podmiotu. W związku z czym, jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 r. (II FSK 1094/12) „gdy członek zarządu będący wspólnikiem pełni swoje funkcje bez wynagrodzenia, jest on jednak zainteresowany osiąganiem zysku przez spółkę i zwiększaniem wartości jej majątku, a te mogą mu przynieść obecnie i w przyszłości określone korzyści majątkowe”. Zatem pełnienie nieodpłatnie funkcji członka zarządu przez wspólnika nie powoduje, że po stronie spółki powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.