Pełne odliczenie podatku od towarów i usług w przypadku najmu samochodu przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Podatnik zawarł umowę najmu samochodu osobowego w 2013 r. Z faktur dokumentujących najem odliczał 60% kwoty podatku od towarów i usług. Od dnia 1 kwietnia 2014 r. samochód ten jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika, został uwzględniony w informacji VAT-26, prowadzona jest dla niego ewidencja przebiegu pojazdu. Czy podatnik może od kwietnia 2014 r. odliczać w pełnej kwocie kwotę podatku wynikającą z faktur za najem tego samochodu.

Zgodnie z art. 86a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług przepis ust. 1 – dotyczący ograniczonego prawo do odliczenia, nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Wykorzystywanie pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej określa art. 86a ust. 4 tej ustawy. W związku z powyższym, od dnia wejścia w życie nowelizacji art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług, tj. od dnia 1 kwietnia 2014 r., w przypadku gdy pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego m. in. z tytułu wydatków dotyczących używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Co prawda ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w art. 13 ust. 1 wprowadza przepis przejściowy dotyczący pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 2014 r., jednakże dotyczy on tylko pojazdów samochodowych w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy przysługiwało podatnikowi pełne prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego.
Biorąc pod uwagę powyższe, mimo że podatnik zawarł umowę najmu pojazdu samochodowego w 2013 r. a z faktur dokumentujących opłaty za najem odliczał 60% kwoty wykazanej na tej fakturze, to od dnia 1 kwietnia 2014 r. może odliczać pełną kwotę podatku wykazaną na fakturach za najem, pod warunkiem, że pojazd ten jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.