Paczki świąteczne a podstawa wymiaru składek – ZUS

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody m.in. ze stosunku pracy uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w szczególności wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek został zawarty w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania odstawy wymiaru składek. Na jego podstawie wyłączono ze składek świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS.

Przyznając świadczenia z Funduszu pracodawca musi mieć na uwadze generalną zasadę, zgodnie z którą przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, a nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Ze środków przeznaczonych na cele socjalne pracodawca może sfinansować dzieciom swoich pracowników paczki świąteczne, przekazywane według kryterium socjalnego, a ich wartość jest różnicowana w oparciu o kryterium dochodowe.

W takim przypadku wartość paczek świątecznych dla dzieci pracowników, sfinansowanych ze środków ZFŚS nie jest uwzględniana w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.