Otrzymanie niepieniężnych składników majątku

W przypadku likwidacji spółki, otrzymane przez wspólnika będącego osobą fizyczna niepieniężne składniki majątku w postaci akcji/udziałów, nie będą stanowiły po stronie Wnioskodawcy przychodu w momencie ich otrzymania.

W kontekście art. 4 pkt 1, art. 51 KSH, art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 1 i ust. 3 pkt 10 oraz 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy w ramach likwidacji spółki dojdzie do przekazania podatnikowi niepieniężnych składników majątku w postaci akcji/udziałów, w momencie likwidacji nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podatkowy.

Z powołanego art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) wyżej wskazanej ustawy wynika bowiem jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją Spółki o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu. w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu.

Zatem nie ulega wątpliwości, że w przypadku likwidacji Spółki, otrzymane przez Wnioskodawcę (wspólnika będącego osobą fizyczna) niepieniężne składniki majątku w postaci akcji/udziałów, nie będą stanowiły po stronie Wnioskodawcy (udziałowca Spółki) przychodu w momencie ich otrzymania.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.