Oskładkowanie odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy o pracę

W zakresie oskładkowania odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy o pracę należy wskazać, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Powyższe oznacza, że wskazany w tytule artykułu tytuł wypłaty świadczenia (odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy o pracę) będzie powodował również brak oskładkowania otrzymanego odszkodowania.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.