Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego członkowi rady nadzorczej za udział w posiedzeniach

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. ITPB2/415-244/14/MU), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej: ustawą o podatku dochodowego od osób fizycznych) w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego członkowi rady nadzorczej za udział w posiedzeniach.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym: W Spółdzielni Mieszkaniowej działa rada nadzorcza, powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, która określa kwotę brutto za udział w każdym posiedzeniu członkowi rady nadzorczej wypłacane jest miesięcznie wynagrodzenie w kwocie 150 zł brutto. Członek rady nadzorczej nie ma zawartej ze Spółdzielnią innej umowy – nie jest pracownikiem Spółdzielni, a swoja funkcję pełni na podstawie stosownej uchwały.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółdzielnia od wypłacanego wynagrodzenia członka rady nadzorczej, nie będącego pracownikiem Spółdzielni, za udział w posiedzeniach powinna pobierać 18% zryczałtowany podatek dochodowy oraz ma obowiązek wystawienia informacji PIT-11.

Jak zauważył organ podatkowy stosownie do art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. W myśl art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy od dochodów (przychodów) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Zryczałtowany podatek od przychodów wymienionych powyżej pobierany jest bez pomniejszania tych przychodów o koszty ich uzyskania oraz dodatkowo, przychody te nie łączą się z dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że do wypłacanego przez Spółdzielnię członkowi rady nadzorczej, nie będącego jej pracownikiem, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach w kwocie 150 zł należy zastosować art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać 18% zryczałtowany podatek dochodowy. Wobec tego na Spółdzielni dokonującej wypłaty z powyższego tytułu nie ciąży obowiązek poboru zaliczek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym spółdzielnia nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-11.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.