Opodatkowanie samodzielnej działalności gospodarczej na podstawie podatku liniowego

Opodatkowanie podatkiem liniowym osób fizycznych uzyskujących przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z działalności gospodarczej przez nich prowadzonej – zasady stosowania.

Opodatkowanie podatkiem liniowym z pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi wyjątek od zasady ogólnej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy „podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku”. Jednakże aby podatnik mógł skorzystać z tego rodzaju opodatkowania musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli natomiast podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą, oświadczenie to może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej W przypadku gdy podatnik nie złoży oświadczenia na podstawie tych przepisów, a chce skorzystać z tego typu opodatkowania to powinien nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Podstawą obliczenia tego podatku jest dochód, który podatnicy mogą pomniejszać o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b tej ustawy. Należy jednak pamiętać, że wysokość składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Ustawa ponadto wprowadza inne obostrzenia dotyczące możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, otóż mogą one podlegać odliczeniu, jeżeli nie zostały:

  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
  • odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, lub
  • odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, lub
  • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jednocześnie należy pamiętać, że mechanizm ten nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, lub odliczonych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na postawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto odliczenie składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej Unii europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.
W przypadku gdy podatnik na którym ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Tą zasadę stosuje się odpowiednio do podatnika na którym ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy, który uzyskujące wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Należy też podkreślić, że dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych podatkiem liniowym, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w innych przepisach (art. 27, art. 30b, art. 30e i art. 30f.).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.