Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy energii elektrycznej – VAT

rzez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki…

1. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy energii elektrycznej

Kategorie: VAT.