Opodatkowanie odsetek z tytułu nabycia przez gminę nieruchomości rolnej w drodze orzeczenia sądu – PIT

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W związku z powyższym przychód uzyskany w wyniku nabycia  nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czy w sytuacji, w której podatnik nabywa nieruchomość rolną w drodze orzeczenia sądu, które zostaje wydane w wyniku niewykupienia przez gminę nieruchomości i w orzeczeniu tym zobowiązuje gminę do zapłaty odsetek na rzecz podatnika, odsetki też będą korzystać z powyżej opisanego zwolnienia?

Jak wynika z wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2014 r. (II FSK 290/12) odsetki należy przypisać do tego samego źródła przychodów co należność główną, stanowią one bowiem integralny element przychodu ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ mają charakter akcesoryjny, a ich byt prawny zależy od należności, z którą są związane. Zatem skoro przychód ze sprzedaży nieruchomości nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związane z nim odsetki również nie stanowią przychodu podatkowego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.