Opodatkowanie nowych obiektów budowlanych będących w posiadaniu przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli okolicznością  od której uzależniony jest obowiązek podatkowy jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Zatem moment powstania obowiązku podatkowego wyznaczają dwie równorzędne przesłanki: zakończenie budowy albo rozpoczęcie użytkowania budynku lub jego części. Wystąpienie jednej z nich powoduje powstanie obowiązku podatkowego obejmującego cały budynek. Ustawa ta nie definiuje jednak pojęcia „zakończenie budowy”. Z ustawy Prawo budowlane wynika, że zakończenie budowy jest stanem faktycznym związanym z zaprzestaniem prac nad wznoszeniem obiektu budowlanego. Momentu tego nie można uzależniać od dopełnienia wymogów formalnych przewidzianych w Prawie budowlanym, czyli m.in. od otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Również objęcie budynku podatkiem od nieruchomości nie stanowi o dopuszczeniu tego budynku do użytkowania w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i nie rodzi obowiązku wydania przez stosowne organy pozwolenia na jego użytkowanie. Jeżeli z decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynika, że budynek został wybudowany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami prawa oraz nieistotnymi zmianami od zatwierdzonego projektu budynku, oznacza to, że taka dokumentacja nie jest wymagana na etapie budowy, co potwierdza jednoznacznie, że dokonano skutecznego faktu zakończenia budowy, tj. fizycznie istniał budynek spełniający definicję art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz warunki wymienione w art. 57 Prawa budowlanego. Natomiast prace wykończeniowe w lokalach stanową jedynie prace adaptacyjne pomieszczeń do potrzeb indywidualnych prowadzonej tam w przyszłości działalności gospodarczej i nie mogą być utożsamiane z dalszymi pracami budowlanymi związanymi z wznoszeniem fundamentów, ścian czy dachu danego obiektu (interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Szczecin, sygn. WPOiE/III/AL./3110/6/224/2009).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.