Opodatkowanie akcyzą butanu w prowadzonej działalności gospodarczej – Akcyza

Czysty butan może być klasyfikowany:

 1. do pozycji CN 2711 13;
 2. jeżeli zawiera on 4 atomy węgla (węglowodór alifatyczny nasycony) – do pozycji CN 2901 10 00.

Wyroby te, wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym we wszystkich przypadkach, w których używane są jako paliwo napędowe. Jeżeli natomiast są używane w innym celu:

 1. jako paliwo opałowe lub do innych celów niż paliwo opałowe lub napędowe;
 2. jako paliwo opałowe

– mogą podlegać zwolnieniu.

Jeżeli butan CN 2711 13 (tylko ten!) zostanie rozlany do butli w składzie podatkowym i przeznaczony do innych celów niż napęd (czyli opałowych lub innych niż opałowe lub napędowe) – będzie on zwolniony od akcyzy. Rozlanie do butli w składzie jest tu warunkiem koniecznym.
Jeżeli idzie o samo użycie do celów opałowych, butan generalnie uważany jest za wyrób zwolniony ze względu na przeznaczenie (art. 32 ust. 1 pkt 4, 5 i 6), jednakże zwolnienie zostało inaczej skonstruowane dla  butanu CN 2711 13 i butanu CN 2901 10 00.

Butan CN 2711 13 jest zwolniony w przypadku:

 1. użycia do celów opałowych
 2. użycia do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Butan CN 2901 10 00 jest natomiast zwolniony wyłącznie w przypadku przeznaczenia go do celów opałowych:

 1. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 2. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 3. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
 4. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 5. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Obydwa wyroby mają ograniczony zakres możliwości zwolnienia – jest ono możliwe wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13 tego artykułu.