Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 18 października 2013 r., nr sprawy IPTPP4/443-508/13-5/OS, uznał że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składające się na całość należności pobieranych przez spółdzielnię od posiadających spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz posiadających odrębną własność lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23 %.

Spółdzielnia mieszkaniowa, jako osoba prawna sprawująca zarząd nad budynkami wielolokalowymi zobowiązana jest do składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazywanie  opłat na konto gminy. W budynkach zarządzanych przez spółdzielnię znajdują się lokale użytkowe użytkowane na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz lokale użytkowe będące odrębną własnością. Od dnia 1 lipca 2013 r. spółdzielnia obciąża właścicieli i najemców lokali użytkowych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ocenie spółdzielni gospodarowanie odpadami posiadających spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz posiadający odrębną własność lokalu użytkowego są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zdaniem organu podatkowego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprost wynika, że obowiązek uiszczania opłat za odpady komunalne ciąży na właścicielu nieruchomości, za którego – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – uznaje się spółdzielnię.  Wydatki, które spółdzielnia ponosi z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych obejmują m.in. pobieranie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, kwoty te są zaliczane do kosztów, określonych w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, do którego ponoszenia zobowiązane są osoby posiadające tytuł prawny do lokali użytkowych.

Organ podatkowy stwierdził, że działalność spółdzielni, polegająca na wykonywaniu czynności, za które uiszczane są opłaty przez podmioty posiadające tytuł prawny do lokali użytkowych niewątpliwie wypełnia dyspozycję art. 15 ust. 1 i 2. ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług  Realizowane przez spółdzielnię czynności stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług,  i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

W związku z tym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składające się na całość należności pobieranych przez spółdzielnię od posiadających spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz posiadających odrębną własność lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23 %., stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy.

Kategorie: VAT.