Opłaty eksploatacyjne ponoszone przez najemcę nie są przychodem wynajmującego, o ile z umowy wynika, że to najemca zobowiązany jest do ich ponoszenia – najem prywatny – PIT

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy…

20. Opłaty eksploatacyjne ponoszone przez najemcę nie są przychodem

Kategorie: PIT.