Opis zdarzenia przyszłego a opis zdarzenia mającego miejsce w przeszłości – OP

Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni przez:

  • jednoznaczne sformułowanie opisów zdarzeń przyszłych z wykluczeniem ich warunkowego charakteru,
  • przypisanie do każdego przedstawionego zdarzenia przyszłego oddzielnie pytań oraz oddzielnie stanowiska w sprawie oceny prawnej.

Zdaniem Organu podatkowego, podatnik ma prawo pytać tylko o takie zdarzenia przyszłe, co do których z dużym stopniem prawdopodobieństwa można zakładać, że niewątpliwie wystąpią. Oznacza to, że zdarzenia przyszłe, o których skutki podatkowe może pytać podatnik, nie mogą być hipotetyczne, lecz prawdopodobne.

Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie opisał w sposób jeszcze bardziej szczegółowy wskazane we wniosku sytuacje. Wnioskodawca podniósł też, że w przepisach ordynacji podatkowej brak jest wymogu, aby przedstawione zdarzenie przyszłe było prawdopodobne. Musi ono być jedynie precyzyjnie (wyczerpująco) opisane. Organ podatkowy mimo to wydał postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 2013 r., sygn. akt II FSK 330/12, uznał że obowiązek przedstawienia zdarzenia, które wystąpiło już w przeszłości, jak również tego, które może dopiero nastąpić w przyszłości cechować musi duży stopień precyzji i jednoznaczności. Opis zdarzenia przyszłego musi więc być równoważny opisowi zdarzenia, które miało już miejsce w przeszłości.

Sąd  stwierdził, że możliwe było skonstruowanie tu co najmniej kilkadziesiąt zdarzeń przyszłych wynikających z tak szerokiego i ogólnego zarysu zdarzeń, przedstawionego przez ubiegającego się o interpretację potencjalnego przyszłego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.  Zatem, gdy wniosek potencjalnego przyszłego podatnika wykazuje braki, tak jak w rozpatrywanej sprawie brak wyczerpującego i jednoznacznego przedstawienia zdarzenia przyszłego, organ interpretacyjny wzywa wnioskodawcę do usunięcia tych braków w terminie 7 dni od daty doręczenia tego wezwania (art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa w związku z art. 169 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej). Natomiast zaniechanie przez stronę jasnego i niebudzącego wątpliwości przedstawienia zdarzenia przyszłego uzasadnia ocenę, że wniosek mający wszcząć postępowanie interpretacyjne nie spełnia formalnych przesłanek i powinien zostać pozostawiony bez rozpatrzenia w zgodzie z art. 14g § 1 Ordynacji podatkowej.

W związku z powyższym należało przyjąć, że opis zdarzenia przyszłego musi być równoważny opisowi zdarzenia, które miało już miejsce w przeszłości. Opis przyszłego zdarzenia poprzez multiplikację wzajemnie powiązanych sytuacji i przypadków, które mogą lub nie, zdarzyć się w przyszłości, nie spełnia tego warunku, ponieważ prowadzi w istocie do ich kwantyfikacji.