Określanie minimalnej i maksymalnej wysokości stawki dziennej grzywny za przestępstwo karne skarbowe

Wymierzając karę grzywny za przestępstwo karne skarbowe sąd określa wysokość jednej stawki dziennej. Ustalając stawkę dzienną bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Zgodnie z art. 23 § 3 Kodeksu karnego skarbowego stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać czterystukrotności minimalnej stawki dziennej. W 2014 r. stawka dzienna nie może być zatem niższa od 56 zł i wyższa od 22 400 zł.  Należy podkreślić, że dla określenia stawki dziennej nie może być miarodajna wysokość najniższego wynagrodzenia w dniu orzekania przez sąd, lecz wysokość w dniu popełnienia przypisanego oskarżonemu czynu. Pogląd taki został wyrażony w wyrokach Sądu Najwyższego: z dnia 5 listopada 2011 r., (sygn. V KK 116/08) oraz z dnia 28 czerwca 2012 r. (sygn. III KK 397/11), w których stwierdzono, że punktem wyjścia dla określenia wysokości stawki dziennej orzekanej na podstawie art. 23 § 3 kodeksu karnego skarbowego jest wysokość minimalnego wynagrodzenia w chwili popełnienia inkryminowanego czynu.