Ograniczona odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za zaległości podatkowe – OP

Przepis art. 112 Ordynacji podatkowej stanowi, że nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wyłączenie z powyższej odpowiedzialności…

36. Ograniczona odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa