Odwrotne obciążenie w przypadku nabywcy korzystającego ze zwolnienia podmiotowego – VAT

Od dnia 1 października obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 11 marca 2013 r. o podatku od towarów i usług dotyczące zastosowania odwrotnego obciążenia w przypadku sprzedaży towarów, wymienionych w Załączniku nr 11 do ustawy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy (przepis ten zaś mówi, kiedy mamy do czynienia z odstępstwem od reguły w zakresie rozliczania podatku należnego).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 podatnikami podatku od towarów i usług są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w Załączniku nr 11, o ile spełnione są następujące warunki:

  • dokonującym ich dostawy jest podatnik VAT, u którego sprzedaż ta nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy (a więc gdy podatnik będący sprzedawcą nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego),
  •  nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2013 r.,
  • sama dostawa nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (a więc dotyczącym dostawy towarów używanych).

Powyższe oznacza, że jeżeli sprzedawcą jest czynny podatnik VAT, zaś nabywcą podatnik, a przedmiotem dostawy jest towar wymieniony w Załączniku nr 11 do ustawy, do którego nie ma zastosowania zwolnienie przewidziane dla sprzedaży towarów używanych, podatek od towarów i usług od takiej transakcji powinien zostać rozliczony przez nabywcę a nie sprzedawcę.

W przypadku jednak, gdy zbywca jest podatnikiem korzystającym ze zwolnienia podmiotowego lub osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, powyższa zasada nie ma zastosowania. W takich przypadkach nie ma znaczenia status nabywcy.

Natomiast jeżeli zbywca towarów określonych w Załączniku nr 11 jest czynnym podatnikiem VAT, sposób rozliczenia podatku uzależniony jest od tego, kto jest jego nabywcą:

  1. w przypadku, gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, podatek należny rozlicza sprzedawca na zasadach ogólnych,
  2. w przypadku, gdy nabywcą jest inny podatnik, to na jego barkach spoczywa obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług od tej czynności – zarówno wówczas, gdy nabywcą jest podatnik VAT czynny, jak i gdy jest to podatnik korzystający ze zwolnienia (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 wystarczy, aby sprzedawcą był podatnik niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego, a nabywcą podatnik podatku od towarów i usług bez względu na jego status – bez względu na to, czy jest to podatnik czynny czy też korzystający ze zwolnienia). Nabywca składa w tym przypadku deklarację VAT-9m.
Kategorie: VAT.