Odwołanie pracownika z urlopu a zwolnienie ze składek – ZUS

W sytuacji, której pracodawca odwołuje pracownika z urlopu, musi pokryć koszty bezpośrednio powiązane z odwołaniem go z urlopu. Są one zwolnione ze składek. Od wszystkich dodatkowych świadczeń ponad zwrot kosztów urlopowych poniesionych przez pracownika, należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

O odwołaniu pracownika z urlopu mówi  art. 167 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zgodnie z powołanym artykułem,  obowiązek pracodawcy dotyczy  zwrotu wydatków w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, Pracodawca może także zrekompensować pracownikowi odwołanie z urlopu, wypłacając mu określone świadczenie pieniężne ponad kwotę rzeczywiście poniesionych przez pracownika wydatków. Jest to pewnego rodzaju ekwiwalent za pokrzyżowanie planów urlopowych.

Nie można zapominać, że wszelkie kwoty otrzymane ponad koszty faktycznie poniesione stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy.
Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika są opłacane od przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jaki otrzymuje on w związku ze świadczeniem pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków. Składek na ubezpieczenia społeczne nie nalicza się natomiast od przychodów wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek. Paragraf 2 ust. 1 pkt 27 tego rozporządzenia wyraźnie wskazuje na wyłączenie z podstawy wymiaru zwrotu pracownikowi kosztów przejazdów urlopowych.