Odszkodowania wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2016 r. w interpretacji indywidualnej, sygn. akt IBPB-2-1/4511-513/15/MK, uznał że jeżeli wypłata dodatkowego odszkodowania będzie następowała na podstawie porozumienia zbiorowego, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeku pracy, to spełniona zostanie w tym zakresie przesłanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania.

Spółka, której zarząd w związku z realizacją projektu restrukturyzacyjnego podpisał porozumienie zbiorowe dotyczące zasad rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz zasad przyznawania m.in. dodatkowych odszkodowań. Porozumienie to zostało podpisane z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce na podstawie art. 3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ustawy określającej prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Jest to więc porozumienie zbiorowe, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Porozumienie zbiorowe zostało zawarte na czas określony, a odszkodowania, które będą wypłacone do tej daty, mają na celu zadośćuczynić pracownikom utracone, w wyniku rozwiązania umowy o pracę, spodziewane korzyści w postaci wynagrodzenia za pracę i co się z tym wiąże – umożliwić pracownikom zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. W wyniku zawartego porozumienia zbiorowego uzgodnione zostały zasady ustalania wypłat kwot, które nie zostały jeszcze wypłacone, dotyczące m.in. dodatkowych odszkodowań w związku ze zgłoszeniem się pracowników do Programu Dobrowolnych Odejść, w ramach dokonywanej restrukturyzacji w tych obszarach działalności spółki, gdzie z kilku stanowisk likwidowanych będzie ich część, i konieczności zrekompensowania pracownikom nagłej utraty pracy i możliwości dalszego zarobkowania.

W związku z powyższym spółka wystąpiła z następującym pytaniem: czy w przypadku wypłaty tych dodatkowych odszkodowań będą one wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W ocenie organu odszkodowania będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ zwrócił uwagę na fakt że zwolnieniem określonym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , objęte są tylko te odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, bądź postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a)-g) tego artykułu. A porozumienie zbiorowe, które zostało podpisane w związku z realizacją projektu restrukturyzacyjnego, jest porozumieniem zbiorowym, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Skoro zatem, jak wskazała spółka, wypłata odszkodowania będzie następowała na podstawie porozumienia zbiorowego, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeku pracy, to spełniona zostanie w tym zakresie przesłanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując należy uznać, że na spółce jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą przedmiotowego odszkodowania, gdyż do wypłacanego przez spółkę odszkodowania zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.